Zapraszamy do udziału w projekcie "AKADEMIA AKTYWNOŚCI" realizowanym w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego!

Projekt jest realizowany przez FUNDACJĘ SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI w partnerstwie z FUNDACJĄ KTO KULTURA – TROSKA – OTWARTOŚĆ oraz AGATĄ OLSZEWSKĄ – SARAPATA WARSZTAT ROZWOJU.

Cel projektu:
aktywizacja zawodowa 30 biernych zawodowo i bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w tym niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i powyżej 50 roku życia, zamieszkujących teren powiatu limanowskiego w woj. małopolskim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zg. z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.06.2016 do 31.08.2017

Planowane efekty:
ustalenie ścieżki rozwoju dla każdej uczestniczki, podniesienie kwalifikacji i kompetencji, zdobycie doświadczenia zawodowego, znalezienie zatrudnienia przez min 12 kobiet

Wartość projektu:
449 577,25zł

Wkład Funduszy Europejskich:
427 098, 37zł
Do góry